دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای علیرضا مزدکی
مدیر امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم محبوبه رضایی
معاون مدیر امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم لیلا اسمی نژاد
معاون مدیر امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم زهرا سردشتی
مسئول دفتر مدیریت امور مالی
مدیریت امور مالی
خانم سمیه خاکدامن
اپراتور
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای معرفت محمدیان همپا
نامه رسان
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه

خانم الهه محمدی فارسیجانی
رئیس اداره درآمد
مدیریت امور مالی ستاد
خانم مریم آسرایی
کارشناس مسئول مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم اعظم حسین زاده
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای بهنام انصاری
کارشناس امور مالی

خانم سوسن اکبرزاده
کارشناس امور مالی

آقای حسین صافی
رئیس اداره طرحهای عمرانی
مدیریت امور مالی ستاد

خانم نسیم نصیرپور
رئیس اداره رسیدگی به اسنادمالی
مدیریت امور مالی ستاد
خانم زهرا کلهری
معاون اداره رسیدگی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم فاطمه نصیری انزاب
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای کورش شهبازی
کارشناس مسئول امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای سیدحسن محسن پور
حسابدارمسئول
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای محمودعلی عباس زاده
حسابدارمسئول
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم فرشته صید افکن
کارشناس مسئول امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم معصومه جمشید نوساران
کارشناس رسیدگی
مدیریت امور مالی ستاد

خانم عذرا محمدی
رئیس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار
مدیریت امور مالی ستاد
خانم مژگان خداویسی
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم ندا اماره
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای عباس اسماعیل دوست
حسابدارمسئول
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای ناصر شایسته
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم ماریا میر کاظمی
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه

خانم راضیه میرزایی
رئیس اداره دفترداری وتنظیم حسابها
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم منصوره حاجی قاسم
معاون اداره درآمد
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم الهه شرافت
معاون اداره اموال و دارائیهای ثابت
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم صغری کوچکی
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم شیوا شکیبا
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای محرمعلی عیسی پور
حسابدار مسئول
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم زهرا روحی
حسابدار


خانم هما دولتخواه
رئیس اداره حسابداری اموال و دارائیهای ثابت
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای محسن مهربانی
حسابدارمسئول
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم بیتا قنبری نژاد
کارشناس اداره حسابداری کالا اموال، خدمات

آقای ناصر خلج
حسابدار
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه

خانم نوشین اورنگ
رئیس اداره پرسنلی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای عباس آژیر
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای محمد حسین صدیق
حسابدار
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم پریسا صفاری
کارشناس مسئول مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم بهناز پاشاپور
حسابدارمسئول
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم مینا علیزاده
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای علیرضا صالح
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم زهرا هادی نژاد
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم صدیقه بابازاده
حسابدار
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای امیر رزاق خوش مهر
حسابدار
اداره دریافت و پرداخت

آقای سلیم طرفدار
رئیس اداره بازنشستگی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم سهیلا انصاری
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم معصومه رستگار
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم الهام مجیبی
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم شهناز عباس زاده
حسابدار
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم فریبا خانلو
حسابدار
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه

خانم طاهره ملایی
رئیس اداره نظارت وبررسی عملکرد مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
آقای عباس کریمی
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم افتخار صادق خانی
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه
خانم نرگس حکیمی
کارشناس امور مالی
مدیریت امورمالی ستاد دانشگاه