دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی تعیین و تکلیف کد 161001 ( اموال اسقاط شده در انبار اسقاط) و روش تکمیل شناسامه اموال با حضور امنای اموال و مسئولین انبار تشکیل گردید

کارگاه آموزشی تعیین و تکلیف کد 161001 ( اموال اسقاط شده در انبار اسقاط) و روش تکمیل شناسامه اموال با حضور امنای اموال و مسئولین انبار واحد های تابعه در روز سه شنبه مورخ 97/03/29 در سالن همایش های رازی تشکیل گردید.   ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷

نهمین جلسه مستند سازی اموال غیر منقول با حضور معاون محترم پشتیبانی و روسای محترم شبکه ها در سالن جلسات معاونت بهداشتی مورخ 97/03/20 برگزار گردید

نهمین جلسه مستند سازی اموال غیر منقول در مورخ97/03/2 با حضور معاون محترم بهداشتی و همکارانشان ، روسای محترم شبکه ها و مراکز و رابطین و همچنین نمایندگانی از دانشگاه در سالن جلسات معاونت بهداشتی راس ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر تشکیل شد . ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه ای در خصوص آشنایی با وظایف و اختیارات مالی بیمارستانهای مستقل، با حضور معاون محترم توسعه و روسای امور مالی بیمارستانها در سالن جلسات ست

جلسه ای در خصوص آشنایی با وظایف و اختیارات مالی بیمارستانهای مستقل، با حضور معاون محترم توسعه و مدیر امور مالی و مدیر بودجه و پایش عملکرد و همچنین روسای امور مالی در سالن جلسات طبقه هفتم  ستاد مرکزی  روز چهارشنبه مورخ 97/03/23  برگزارگردید.   ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی آقای مجتبی اعظمی را بعنوان« سرپرست امورمالی دانشکده بهداشت »منصوب کرد.

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی آقای مجتبی اعظمی را بعنوان« سرپرست امورمالی دانشکده بهداشت »منصوب کرد. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

سومین جلسه نحوه رسیدگی به کنترل های داخلی واحدهای تابعه بت در سالن جلسات مدیریت مالی ستاد مرکزی برگزار گردید

سومین جلسه نحوه رسیدگی واحدهای تابعه با حضور معاون مدیر امور مالی سرکار خانم رضایی و روسای ادرات در سالن جلسات مدیریت مالی ستاد مرکزی  مورخ 97/02/29برگزار گردید.   ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم