دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم مهناز بدلی سرچشمه را بعنوان« مدیر مالی بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار » منصوب نمود.

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم مهناز بدلی سرچشمه را بعنوان« مدیر مالی بیمارستان  امام سجاد(ع) شهریار » منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم نوشین مشیری را بعنوان« مدیر مالی مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی» منصوب نمود.

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم نوشین مشیری را بعنوان« مدیر مالی مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی» منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم فرحناز سهامی پیله رود را بعنوان« مدیر مالی بیمارستان کودکان شهید فهمیده» منصوب نمود.

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم فرحناز سهامی پیله رود را بعنوان« مدیر مالی بیمارستان کودکان شهید فهمیده» منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای سید پرویز ساداتی را بعنوان« مدیر مالی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی فیروزگر» منصوب نمود.نمود.

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای سید پرویز ساداتی را بعنوان« مدیر مالی مرکز آموزشی  پژوهشی درمانی فیروزگر» منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای حسین عبدالعلی را بعنوان« مدیر مالی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری» منصوب نمود.

طی حکمی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای حسین عبدالعلی را بعنوان« مدیر مالی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری» منصوب نمود. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم