دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesimg_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی نحوه ثبت حسابداری در آمدها در سایت دانشکده پزشکی مورخ 96/08/22 برگزار گردید.

کارگاه آموزشی نرم افزار حسابداری و نحوه ثبت حسابداری درآمدها در سایت دانشکده پزشکی با حضور کارشناسان دفتردار واحدهای تابعه دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/08/22 برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم صدیقه معینی را بعنوان« سرپرست دبیرخانه امور مجامع مراکز تابعه دانشگاه» منصوب می شوید.

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم صدیقه معینی را بعنوان« سرپرست دبیرخانه امور مجامع مراکز تابعه دانشگاه» منصوب می شوید. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم فرشته نیکو رزم را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت آموزشی دانشگاه» منصوب کرد

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم فرشته نیکو رزم را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت آموزشی دانشگاه»منصوب نمود . ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم معصومه عسگری را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت بین الملل دانشگاه »منصوب کرد.

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم معصومه عسگری  را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت بین الملل دانشگاه  » منصوب نمود. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم صدیقه هاشمی نسب را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت درمان »منصوب کرد

طی حکمی جناب آقای دکتر مبارکی سرکار خانم صدیقه هاشمی نسب را بعنوان «سرپرست امورمالی معاونت درمان »منصوب نمود . ..

ادامه...